ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร
 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งต้องกำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายเป็น 4 กรณี ดังนี้

1) โครงการที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมภายในประเทศและมีการดูงานภายในประเทศ เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

2) โครงการที่มีหลักสูตรการดูงานภายในประเทศไม่มีการฝึกอบรม เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

3) โครงการที่มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศและมีการดูงานต่างประเทศ เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

4) โครงการที่มีหลักสูตรการดูงานต่างประเทศโดยไม่มีการฝึกอบรม เบิกค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ