ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
การเดินทางไปราชการภายในประเทศโดยเครื่องบิน จะใช้อะไรเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน แยกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1) กรณีมีหนังสือจากส่วนราชการให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อน ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินกรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Passenger Air Tariff) หากไม่มีกากบัตรโดยสารให้ใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

2) กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ ใบรับเงิน ที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ประกอบด้วย

     ชื่อสายการบิน

     วันที่ออก

     ชื่อ/สกุล ของผู้เดินทาง

     ต้นทาง - ปลายทาง

     เลขที่เที่ยวบิน

     วันเวลาที่เดินทาง

     จำนวนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และจำนวนเงินรวม

  คำตอบที่ 2
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

3) กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Passenger Air Tariff) หากไม่มีกากบัตรโดยสารให้ใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (ฺBoarding Pass)