ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
ระเบียบใหม่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ระเบียบใหม่ กลับหน้าหลัก