ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
ระเบียบใหม่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
แผนดำเนินงาน
การให้บริการ
 
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน กลับหน้าหลัก