ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
ระเบียบใหม่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
แผนดำเนินงาน
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลับหน้าหลัก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559