ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายตรวจสอบ
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
เว็บไซต์เก่า
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

     
บุศริน  จันทะแจ่ม
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทร. 7778/e-mail
jbussarin@hotmail.com

   
 
ชฎาพร  บุญจะรัชชะ
นักวิชาชีพ
ชำนาญการ
โทร. 7776/e-mail
chada_b@hotmail.com
 
   
ผกามาศ  ครุธามาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ชำนาญการ
โทร. 7775/e-mail
phakamas-k@hotmail.com

 

ปานกมล  อินทรกนิฎฐ์
นักวิชาชีพ
โทร. 7774/e-mail
por_pankamon@hotmail.co.th


 
 
 

กรรณิกา เนาว์สุวรรณ
นักวิชาชีพ
โทร. 7777/e-mail
k.noasuwan@hotmail.com


 
 
 

พยุดา  ขาวพิมล
นักวิชาชีพ
โทร. 7779/e-mail
mangpor_narak@windowslive.com