ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก