TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.พะเยา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.ขอนแก่น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม. บูรพา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้
โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
อบรมเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาและคืนสู่เหย้า วศ. มศว. มทษ. ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปาริชาต กตัญญุตา - คารวะ ประจำปี 2558
ประเมินประกันคุณภาพฝ่ายตรวจสอบภายใน
ปฎิบัติหน้าที่ปฏิคมงานพิธีมอบทุนการศึกษา
ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน
ปฎิบัติหน้าที่ปฏิคมงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5
ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา
ร่วมทำบุญเซ่นไหว้ปูเลียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตอนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์


หน้าที่ :