TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบรมหัวข้อ 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน
โครงการให้คำปรึกษาฝ่ายนิติการ
ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ.,มศว.,ม.ทักษิณ
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ร่วมเป็นปฏิคมในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่น 50 ปี
โครงการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เข้าร่วมโครงการ TSU Family Car Rally
สืบสานประเพณีวันว่างขึ้นเบ็ญจาสรงน้ำของพรสามสมเด็จ
ปฎิคมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ วิทยาลัยนานาชาติ
โครงการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ สำนักหอสมุด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.พะเยา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.ขอนแก่น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม. บูรพา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้
โครงการฝ่ายตรวจสอบภายในพบหน่วยรับตรวจ


หน้าที่ :