สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณ: วิชาการเพื่อชุมชนครั้งที่ 2
 
     
ด้วยชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" ประเภทชุมชน และได้รับโล่พร้มเงินรางวัล จากนายอานันท์  ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานของชุมชนตะโหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการประสานความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ได้เรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการปกป้อง ดูแลรักษาธรรมชาติของชุมชน อำเภอตะโหมด ได้ร่วมกับชุมชน เทศบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่ มีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเครือข่ายหลักในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2549 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในวัศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
 
โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาเป็นประธานในพิธี ร่วมทั้งแขกผู้มีเกียรติ อาทิ  นายกสภมมหาวิทยาลัยทักษิณ นายกองค์การบริหารจังหวัดพัทลุง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ฯลฯ