สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.61 ถึงวันที่ 13 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน
 
     
  ด้วยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้ร่วมมือกับบริษัทไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด และบริษัทแอร์โร เอ็นเอเบิ้ล จำกัด เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนเป้าหมายสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัทมาใช้ในการพัฒนาระบบการทำเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ   โดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล ในชุมชนบ้านทุ่งยาว อำเภอเขาชัยสน และชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง      จึงกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน   ในวันที่ 11 กันยายน 2561  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมทองหลาง 1  ชั้น 2  อาคาร 7