สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณ : วิชาการเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1
 
     
ชุมชนหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เป็นชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง มีผู้นำชุมชนที่สามารถเป็นแบบอย่างและสามารถถ่ายทอดความคิดด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้กับนิสิตและสามาารถขยายผลให้กับชุมชนเครือข่ายอื่นๆได้ สถาบันปฏิบัติฯการชุมชนจึงหนุนเสริมองค์ความรู้เดิมในชุมชนและสร้างกรอบคิดร่วมในการจัดการเกษตรแบบยั่งยืนจนสามารถพัฒนาประบวนการผลิตทางการเกษตรและต่อยอดการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป  ผลจากการดำเนินงานก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมชุมชนที่เกิดประโยชน์ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทางอำเภอป่าบอนร่วมกับชุมชนหนองธงและหน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดงาน "หนองธงสืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง" ขึ้น โดยทางคณะกรรมการจัดงาน ได้รับเกียรติจาก ท่านภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวักพัทลุงมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รวมทั้งการบรรยายพิเศษจาก คุณมาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย ผู้ใช้้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง