มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ ๑๐
โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ ๙
โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณ: วิชาการเพื่อชุมชนครั้งที่ 2
โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณ : วิชาการเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1
สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับ กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และหาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำนาและการทำเกษตรแบบผสมผสาน วันที่ 17- 21 กรกฎาคม 2560
สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับ กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ร่วมทำบุญถวายข้าวใหม่ ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วันที่ 6 กค 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาในการประกอบอาชีพ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเครือข่ายเพื่อจัดทำแผนลยุทธ์ปี 2560-2564
โครงการอบรมหลักสูตรสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำและการทำเกษตรแบบประณีต รุ่นที่ 2 ณ แปลงสาธิตสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เพื่อขยายกรอบความคิด และผลความรู้ แก่ผู้สนใจในวงกว้าง


หน้าที่ :