สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กับการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560(อ่าน 12)...
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม และวิทยากร หลักสูตร “บริหารงบประมาณอย่างไร จึงห่างไกลการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก สตง.”(อ่าน 33)...
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ" ในวันที่ 7 เมษายน 2560(อ่าน 48)...
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม และ 31 กรกฎาคม 2560"(อ่าน 65)...
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560(อ่าน 66)...
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร" วันที่ 22 พฤษภาคม 2560(อ่าน 47)...
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "ลดต้นทุน ขจัดความสูญเสีย เพิ่มผลผลิตองค์กรด้วย LEAN" รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2560(อ่าน 67)...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...