สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล : แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award - TQA) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน" ในระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2561
 
     
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล : แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award - TQA) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน" ในระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


 
การวางแผกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนด พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานขององค์กรโดดเด่น มีศักยภาพในการข่งขัน และประสบความสำเร็จ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง Malcolm Baldrige (รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award - TQA) เป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลก และะเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์


...รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 มกราคม 2561...