สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
 
     
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ (New Season Square Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร หมวดที่ 1 และ 2 ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) ช่วยให้องค์กรเข้าใจบริบทของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล การวัดผล การดำเนินการ และการวางแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้สถาบัน/องค์กรโดดเด่น มีศักยภาพในการแข่งขัน และประสบความสมเร็จในระยะยาว

รายละเอียดเพิ่มเติม   "รับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2561"