สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561
 
     
สถานพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม นิว ซีซั่น สแควร์ (New season square Hotel) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 


     เสียงของลูกค้าและการสร้างความผูกพัน เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การแสวงหาความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานตามพันธกิจหลักด้านการจัดการศึกษาการวิจัย และการบริหารวิชาการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ


...........................รับจำนวนจำกัด 70 คน สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง  13 มีนาคม 2561...........................


รายละเอียดเพิ่มเติม