สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์" ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
 
     
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์" ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ความเข้มแข็งทางวิชาการของคณาจารย์ เป็นงค์ปรระกอบสำคัญที่จะนำไปสู่คุณภาพการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็น ถือเป็นหน้าที่ของคณาจารย์ เพื่อจะได้ส่งมอบสิ่งที่ดี มีคุณค่าให้กับผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสังคม ควมเข้มแข็งทางวิชาการจะทำให้คณาจารย์สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความก้าวกน้าทางวิชาการและวิชาชีพ คุณภาพบัณฑิต และความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษา

...รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 มกราคม 2561...