สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร" รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561
 
     
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร"  รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทัดเทียม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรเป็นหมวดที่มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร

.**************** รับจำนวนจำกัด 70 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 เมษายน 2561 *****************