สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
     

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ องค์ประกอบต่างๆ ของเทคโนโลยี Big Data เรียนรู้กรณีศึกษาการนำ Big Data ไปใช้ในองค์กร อีกทั้งเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อนำ Big Data มาใช้ในการค้นหา Straregic Insights รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน