สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
     
     สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ห้องสมุด เป็นหน่วยงานบริการวิชาการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า การวิจัยและสร้างบรรยากาศให้เกิดงานสร้างสรรค์ ในการดำเนินงานของห้องสมุดจึงได้มุ่งเน้นพัฒนา ปรับปรุงงานบริการทุกๆ ด้านให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการและทันเวลา ได้รับการบริการที่ดีจนทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและเกิดความผูกพันกับห้องสมุด โดยตัวชี้วัดด้านทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวมของห้องสมุด ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานห้องสมุดตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้บริการในงานต่างๆ จึงเป็นตัวแทนของห้องสมุดที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยสร้างสัมพันธภาพ การส่งมอบบริการที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานของห้องสมุดคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีกลยุทธ์ ทักษะ เทคนิค มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีสัมฤทธิผลตามค่าเป้าหมายหรือเกินค่าเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและผูกพันต่อบริการต่างๆ ของห้องสมุด บุคลากรจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ผลการดำเนินงานของงานห้องสมุดบรรลุตามวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นอีกตัวบ่งชี้หนึ่งถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของงานห้องสมุด อีกทั้งยังมีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า นำพาไปสู่ความสำเร็จอีกด้วย

กระบวนการออกแบบการพัฒนาบุคคลากร ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อการทำงานและต่อเพื่อนร่วมงาน สร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นและใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานอาชีพขอบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ 

 

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จึงได้จัดหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร PULINET สู่ความเป็นเลิศเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ มีการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม