สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) สู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่
 
     

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) สู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ทั้งนี้มีบุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมอบรมจำนวน 66 คน จาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ