สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.61 ถึงวันที่ 5 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล “แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award- TQA)”ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
     

 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีจะส่งผลให้องค์กรโดดเด่น มีศักยภาพในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว       
 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์เป็นต้น การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับความท้าทาย และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์การแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำคัญ รวมทั้งการคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคตขององค์กรตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร

           ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนขององค์กร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการแปลงนโยบายหรือทิศทางองค์กรของผู้บริหารระดับสูงสุดสู่การปฏิบัติ จึงเป็นกลไกสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่กำหนด  ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่มีวิธีการจัดทำที่ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป หลักสูตรการการวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award- TQA)” เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการกำหนด และทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขัน สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์จึงจัดโครงการนี้ขึ้น

ลายละเอียดเพิ่มเติม