สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 3 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์ 2000 (Chiangmai Hill 2000 Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
     

ความเข้มแข็งทางวิชาการจะทำให้คณาจารย์สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ คุณภาพของบัณฑิต และความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษา ความเข้มแข็งทางวิชาการของคณาจารย์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็น และถือเป็นหน้าที่ของคณาจารย์ เพื่อจะได้ส่งมอบสิ่งที่ดี มีคุณค่าให้กับผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคม  จากความเข้มแข็งทางวิชาการ จะทำให้คณาจารย์สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพของคณาจารย์ คุณภาพของบัณฑิต และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันการศึกษา


ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ คณาจารย์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจประเภท และคุณภาพของผลงานตามมาตรฐาน หลักการเขียน ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ แนวคิด วัตถุประสงค์ การวางโครงสร้างของผลงาน อันได้แก่ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนลงท้าย ตลอดจนการอ้างอิงเชิงอรรถและบรรณานุกรม ผลงาทางวิชาการที่ดีและมีคุณภาพจะต้องใช้ภาษาดี  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย เรียงลำดับ และแบ่งหัวข้ออย่างเป็นระบบ   อ้างอิงแหล่งที่มาครบถ้วน  ปัจจุบันพบว่าปัญหาของจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ มีทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา การอ้างอิง และการใช้ภาษา รวมทั้งความสัมพันธ์ในการกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ เนื้อหา

รายละเอียดเพิ่มเติม