สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.61 ถึงวันที่ 22 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “YouTube for Marketing สำหรับนักการตลาด” ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
     

การตลาดบนโลกดิจิทัลหรือ Marketing 4.0 ที่กำลังพุ่งหาตัวเราอย่างก้าวกระโดด แต่ละองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความรู้ด้านดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บุคลากรแต่ละองค์กรต้องเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ หากบุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดยุคใหม่อย่างดีแล้ว จะส่งผลต่อองค์กรในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง หลักสูตร YouTube for Marketing  สำหรับนักการตลาดจะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถเติบโต ด้านยอดขายอย่างก้าวกระโดด สามารถเอาชนะคู่แข่ง ด้วยเทคนิค Online Marketing

รายละเอียดเพิ่มเติม