สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 16 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ่ายเงินสะสมใหม่เจาะลึกงานด้านกิจการสภา และวิเคราะห์ร่างกฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ พร้อมศึกษาคดีปกครองที่น่าสนใจ” จำนวน 8 รุ่น
 
     

รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  การจ่ายเงินสะสมใหม่เจาะลึกงานด้านกิจการสภา  และวิเคราะห์ร่างกฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่  พร้อมศึกษาคดีปกครองที่น่าสนใจ” ได้เชิญอาจารย์พนมวัสส์   วุฒาพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครองและงานกิจการสภาท้องถิ่นเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

       ๑. ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่ถูกต้อง และการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติทั่วไป และการทำงานด้านกิจการสภา

  ๒.เพิ่มทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ชอบด้วยกฎหมาย และศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

  ๓. ให้รู้วิธีเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา (ใหม่) การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม (ใหม่) และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ชอบด้วยกฎหมาย

 ๔. ให้ทราบความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายจัดตั้งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ (๖ ฉบับ) โดยเฉพาะการแก้ไขเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

     ๕. ให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจหลักการตรวจสอบของ สตง. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช พร้อมเทคนิคการชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายไม่ให้ถูกทักท้วงหรือเรียกเงินคืนจาก สตง.และถูกดำเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และไม่ถูกฟ้องร้องคดีต่อศาล