สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ก.ค.61 ถึงวันที่ 21 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “YouTube for Marketing สำหรับนักการตลาด”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 -21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
     
การตลาดบนโลกดิจิทัลหรือ Marketing 4.0 ที่กำลังพุ่งหาตัวเราอย่างก้าวกระโดด แต่ละองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความรู้ด้านดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บุคลากรแต่ละองค์กรต้องเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ หากบุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดยุคใหม่อย่างดีแล้ว จะส่งผลต่อองค์กรในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง หลักสูตร YouTube for Marketing  สำหรับนักการตลาด” จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถเติบโต ด้านยอดขายอย่างก้าวกระโดด สามารถเอาชนะคู่แข่ง ด้วยเทคนิค Online Marketing

รายละเอียดเพิ่มเติม