สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถาบัน
เกี่ยวกับสถาบัน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
 
เกี่ยวกับสถาบัน กลับหน้าหลัก

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีทิศทางการดำเนินงาน มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์วิชาชีพ มีสมรรถนะในการแข่งขัน เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเตรียมคนเพื่อก้าวสู่สังคมใหม่ โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคนของประเทศให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ สนับสนุนการเจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศในอนาคต