สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถาบัน
เกี่ยวกับสถาบัน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

ศูนย์กลางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศ