สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถาบัน
เกี่ยวกับสถาบัน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก

๑. การพัฒนาทุนมนุษย์

  • การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน และผู้บริหารทุกระดับ
  •  การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ (Skills Development and Professional Experiences) ในลักษณะของการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) กับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

๓. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) และการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในชั้นเรียน และ e-learning