สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ
 
คณะกรรมการอำนวยการ กลับหน้าหลัก

ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์

 

 
ศาสตราจารย์ ดร. จิระ หงส์ลดารมภ์
ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธานที่ปรึกษา Chira Academy
รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
 
 
คณะกรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์

 
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
 
นาย อภิรักษ์ โกษะโยธิน
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุเมธ พีรวุฒิ
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์