สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
In-House Training
"In-House Training" คืออะไร
รายละเอียดการจัด In-House Training
หลักสูตร In-House Training
 
"In-House Training" คืออะไร กลับหน้าหลัก

In-House Training คืออะไร
   
          สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์วิชาชีพ มีสมรรถะในการแข่งขัน เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
          โดย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ดำเนินการจัดสัมมนาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. แบบจัดอบรมสัมมนาในองค์กร In-House Training และ
2. แบบจัดอบรมสัมมนาทั่วไป Public Training
          โดยการจัดสัมมนาในองค์กร In-House Training เป็นการจัดสัมมนาภายในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเป็นบุคลากรภายในองค์กร นั้นๆ โดยสถานที่การอบรมสัมมนา องค์กรจะเป็นผู้กำหนด และเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งแตกต่างจากการจัดสัมมนาแบบทั่วไป โดยการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรในองค์กรเดียวกัน ซึ่งมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น มีผลงาน ความสำเร็จ และกิจการงานที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บริการคนในสังคมได้มากขึ้น มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป