สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ/ประสานงาน
ติดต่อ/ประสานงาน
 
ติดต่อ/ประสานงาน กลับหน้าหลัก

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑๔๐ ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง สงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๑๗ ๖๐๐-๑ ต่อ ๗๐๑๑
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๔ ๓๑๗ ๖๑๖
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com
facebook: www.facebook.com/Human capital
นิลปัทม์ สุวรรณขำ 082-7309609