มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “YouTube for Marketing สำหรับนักการตลาด”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 -21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ่ายเงินสะสมใหม่เจาะลึกงานด้านกิจการสภา และวิเคราะห์ร่างกฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ พร้อมศึกษาคดีปกครองที่น่าสนใจ” จำนวน 8 รุ่น
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “YouTube for Marketing สำหรับนักการตลาด” ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing” ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์ 2000 (Chiangmai Hill 2000 Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล (Rachawadee Resort & Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล “แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award- TQA)”ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์" รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร" รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์" ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์" วันที่ 13 ธันวาคม 2560
การจัดฝึกอบรม In-house Training & Consulting
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยลัยทักษิณ ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหลักสูตร


หน้าที่ :