มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรม หลักสูตร"การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล:แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award-TQA) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน"
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ New Startup ยุค Thailand 4.0"
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล : แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award - TQA) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์"
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล : แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award - TQA) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน" ในระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) กับการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ"
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (Negotiation Strategies)"
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กับการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม และวิทยากร หลักสูตร “บริหารงบประมาณอย่างไร จึงห่างไกลการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก สตง.”
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ" ในวันที่ 7 เมษายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม และ 31 กรกฎาคม 2560"
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร" วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์"
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile)" รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "ลดต้นทุน ขจัดความสูญเสีย เพิ่มผลผลิตองค์กรด้วย LEAN" รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "Innovation Management เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม" รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเขิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "Presentation Pro - การนำเสนออย่างมืออาชีพ" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560


หน้าที่ :