International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 9 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
     
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาในสาขาที่กำหนด ได้แก่ วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ และเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 9 มีนาคม 2561

รายละเอียดเอกสารแนบ