International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 27 มี.ค.61 ถึงวันที่ 2 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนซีมีโอเซียร์ก้า
 
     
ศูนย์ระดับภูมิาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2562 - 2563 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี ผูู้สนใจสมัครรับทุนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement ภายในวันที่ 2 กรกฎาาคม 2561

รายละเอียดเอกสารแนบ