International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.61 ถึงวันที่ 18 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

รายละเอียดเอกสารแนบ