International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62
 
     
ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเอกสารแนบ