International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 17 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนรัฐบาลจีน ภายใต้โครงการ YES China-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562
 
     
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่า กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China-Master Program (YES China) ประจำปีการศึกษา 2561/2562 แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี (1+1) โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน ศึกษารายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement (Thai) ผู้สนใจสมัครได้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561

รายละเอียดเอกสารแนบ