International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.61 ถึงวันที่ 21 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 
     
สำนักงานเลขานุการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นิสิต/นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

รายละเอียดเอกสารแนบ