International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 4 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)
 
     
ด้วยสำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ใช้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆ โดยหน่วยงานได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ACCF สามารถดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกบอรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น หน่วยงานสามารถนำเสนอข้อเสนอโครงการได้ตลอดทั้งปี โดยกระบกวนการพิจารณาอนุมัติโครงการมีระยะเวลาประมาณ 83 วันทำการ หน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษาแบบฟอร์มและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates/

รายละเอียดเอกสารแนบ