International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 21 ส.ค.61 ถึงวันที่ 24 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิต Mini SEED Thailand 2018
 
     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษากำหนดจัดกิจกรรม Mini SEED Thailand 2018 ระหว่างวันที่ 17 - 26 กันยายน 2561 ณ ปัตตานี  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิต ผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยตรงภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 หรือ ส่งใบสมัครผ่าน facebook : IRO TSU 

รายละเอียด
ใบสมัคร