International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.62 ถึงวันที่ 21 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ Researcher Connect
 
     
British Council ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินโครงการ "Researcher Connect" ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยโดยผู้เชี่ยวชาญ สหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความมั่นใจและประสบการณ์ในการเขียนโครงการและต่อยอดสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรเปิดอบรมในหัวข้อ Persuasive Proposal, Presenting with impact และ  Academic Collaboration การอบรมทั้งหมด 3 วัน โดยจะจัดขึ้นใน 4 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น
จึงประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่คณาจารย์ที่สนใจ โดยสมัครภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/unlock-your-potential

รายละเอียดเอกสารแนบ