International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.62 ถึงวันที่ 5 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษาและวิจัย ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) program ในปีการศึกษา 2562-2563
 
     
Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) ประเทศแคนาดา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ในปีการศึกษา 2562/2563 โดยฝ่ายแคนาดาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนประกอบด้วยค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางในประเทศแคนาดา รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการวิจัย ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

รายละเอียดเอกสารแนบ