International Relations Office Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
IRO Services
VISA
Passport
Form Document
 
Form Document กลับหน้าหลัก

แผนการเตรียมการรองรับความเป็นนานาชาติของคณะ ระยะ 5 ปี (2561 - 2565)

แผนการเตรียมการรองรับความเป็นนานาชาติของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนิสิตระหว่างประเทศ (Follow up mini SEED)


แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559


รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560   

แบบแผนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ