มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   Announcement  กลับหน้าหลัก
ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ SEED 2016
โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน Shadowing Program 2016
Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) 2016/2017
รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2559
ทุน Ernst Mach Grant - ASEA - UNINET
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการ Knowledge Sharing Program (KSP)
DAAD Academic Scholarship for postgraduate studies and research
การประกวด SEAMEO-Jasper Research Aword ประจำปี 2558
Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2015/2016
Institutional Links: Open Call 2015/2016
ทุน JEC Fund Grant Programme
โครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี โท เอก และอื่นๆ ในเม็กซิโก
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)


หน้าที่ :