สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ส.ค.60 ถึงวันที่ 16 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ช้างแคระ: สถานภาพและการจัดการองค์ความรู้”
 
     

          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช้างแคระ: สถานภาพและการจัดการองค์ความรู้”    
          ช้างแคระ เป็นสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งซึ่งมีการเล่าขานว่าพบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับช้างแคระมีเผยแพร่อยู่น้อยมาก การเสวนาดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างแคระ ในการเสวนามีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ช้างแคระในความทรงจำโดยนายอำนวย   ชุมทอง นายจรูญ   หยูทอง และ อาจารย์พิชัย  แก้วขาว การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการของช้าง : อดีตและปัจจุบันโดย นายเรืองฤทธิ์  พรหมดำ และคณะจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลา-นครินทร์   การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ช้างแคระในประเทศไทย”  โดย นายเอนก  นาวิกมูล  การร่วมอภิปราย เรื่อง ช้างแคระในภาคใต้กับการจัดการในอนาคต โดยอาจารย์สารูป  ฤทธิ์ชู ดร.พิพัฒน์   สร้อยสุข  และ นายเฉลิมวุฒิ   เกษตรสมบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์  สถาบันการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ปราชญ์ชุมชน ตลอดจนชาวบ้านที่มีข้อมูลหรือมีตัวอย่างช้างแคระ เพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ตัวอย่างอ้างอิง ทำการศึกษา บันทึกและจัดการองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป