สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ส.ค.60 ถึงวันที่ 16 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเหรียญและเงินตรา
 
     

          เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาสถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเหรียญและเงินตรา    โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จิราภรณ์ หิรัณยะนาค บรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ       การป้องกันการเสื่อมสภาพของเหรียญและเงินตรา, การควบคุมสภาพแวดล้อม, การทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติในการทำความสะอาดเหรียญและเงินตราและการทำกล่อง แท่นฐานอย่างง่าย     การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในภาคใต้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมไปปรับใช้ในพิพิธภัณฑ์และปรับใช้สำหรับการทำความสะอาดเหรียญประเภทต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน