สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนาศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ตามโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนาศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ตามโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕ โดยศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนด้านศิลปะ ศิลปิน และผู้สนใจทั่วไป การเสวนาได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน ๓ ท่าน คืออาจารย์ ชูเกียรติ สุทิน จากวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช อาจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเสวนาในประเด็น วิถีและพลังของศิลปกรรมเยาวชนทักษิณการเสวนาดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและเป็นการสร้างพลังและแรงจูงใจให้เยาวชนและศิลปินได้พัฒนางานศิลปะต่อไปในอนาคต