สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีรับมอบรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕
 
     

           สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีรับมอบรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕ โดยได้รับเกียรติจาก     รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี เบิกตัวผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้ารับมอบรางวัลพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณจำนวน ๓๒ รางวัล

            การประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ได้เริ่มจัดประกวดมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเยาวชนและศิลปินในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนางานศิลปกรรมต่อเนื่องไปในอนาคต และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือด้านศิลปะระหว่างสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางด้านศิลปะในภาคใต้   ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น ๕๔๗ ชิ้น  ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปีได้แก่ นายอิซูวัน ชาลี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

            สำหรับผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จะจัดแสดง ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษาและจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันยกเว้นวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.